ประชุมชี้แจงพนักงานและมอบนโยบายและกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันความเสี่ยงภายในหน่วยงาน

Posted by:

จดหมายข่าวมิถุนายน2563

0

Add a Comment